Your search results

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Allooy Vastgoedbeheer B.V. 16 juni 2016

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.Opdrachtgever
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer de opdracht – waaronder begrepen tussentijdse wijzigingen van opdracht en/of meerwerk –  heeft verleend.

2.Opdrachtnemer
Allooy Vastgoedbeheer B.V., ingeschreven in de Kamer van Koophandel Groningen onder inschrijvingsnummer 65624491, gevestigd in de Herman Colleniusstraat 31, 9718 KS te Groningen.

3.Opdracht
De door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte opdracht, op basis van de tussen beide partijen ondertekende offerte c.g. opdrachtbevestiging met betrekking tot de levering van diensten en/of producten door opdrachtnemer.

4.Bescheiden
Alle door opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of (elektronische) gegevensdragers.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle onder het voorgaande lid voortvloeiende overeenkomsten, waaronder ook die met derden.
3. Andere voorwaarden dan die vermeld in de onderhavige voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen door opdrachtnemer, tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dien deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Offertes
1. Offertes door of namens de opdrachtnemer worden schriftelijk dan wel elektronisch verstrekt op basis van informatie door opdrachtgever mondeling en/of schriftelijk aangegeven. Alle offertes zijn vrijblijvend en onverbindend tot dat deze bevestigd zijn door opdrachtgever, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. Offertes zijn tot 30 dagen na dagtekening geldig.
3. De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
4. Reeds gedane aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

 Artikel 3 Overeenkomst
1. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd door middel van een ondertekening van de offerte c.q. opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks hetzij schriftelijk hetzij mondeling mee instemt dat opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen dan is dit een richttermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat er sprake is van een fatale termijn.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan echten en verplichtingen uit een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen.

Artikel 4 Verplichtingen opdrachtgever
1. Opdrachtgever is verplicht om aan opdrachtnemer alle medewerking te doen verlenen, waardoor een optimale uitvoering van de opdracht kan worden bevorderd, c.q. beletselen voor een optimale uitvoering  worden meegenomen.
2. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van werkzaamheden door opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens die opdrachtnemer naar haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht. Opdrachtgever staat hierbij jegens opdrachtnemer ervoor in dat de door hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en bescheiden in overeenstemming zijn met de feiten. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat
opdrachtgever aan voornoemde verplichtingen heeft voldaan.
3. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer tijdig te informeren bij wisseling en/of uitbreiding van betrokken partijen bij de opdracht in de vorm van (een) natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en).
4. Opdrachtgever is verplicht een klacht en/of gebrek zo spoedig mogelijk schriftelijk mede te delen aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever is na de melding van een klacht en/of gebrek jegens opdrachtnemer gehouden om hem hiervoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid een termijn te geven.

Artikel 5 Verplichtingen opdrachtnemer
1. Opdrachtnemer zal de door haar te verrichten diensten en/of producten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Opdrachtnemer kan indien dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is – uitsluitend in overleg met opdrachtgever – een of meerdere adviseurs of derden aanwijzen. Deze adviseurs verrichten deze werkzaamheden voor opdrachtgever voor eigen rekening en risico.
3. Opdrachtnemer verzendt bescheiden via e-mail en/of gewone post, tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk aan opdrachtnemer anders aangeeft.

Artikel 6 Prijzen
1. Alle prijzen op door opdrachtnemer gedane aanbiedingen, kostenramingen, offertes en/of overeenkomsten zijn exclusief BTW en andere additionele kosten die opdrachtnemer moet maken bij de uitvoering van de opdracht.
2. Te verrichten werkzaamheden die buiten de overeenkomst vallen, zullen in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer als meerwerk worden doorberekend.

Artikel 7 Betaling
1. Betaling aan opdrachtnemer dient te geschieden in euro’s en inclusief BTW op rekeningnummer (IBAN) NL43 RABO 0304 4677 31, ten name van Allooy Vastgoedbeheer B.V. te Groningen, onder vermelding van het factuurnummer, uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Bij niet betaling of bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever vanaf de factuurvervaldatum – zonder dat voordien enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist – naast de dan geldende wettelijke handelsrente een contractuele rente van 1% per maand, dan wel een gedeelte van een maand, verschuldigd over het nog openstaande bedrag, tot de dag der algehele voldoening.
3. Bij niet tijdige betaling zal de vordering uit handen worden gegeven, waarvan alle bijkomende, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van opdrachtgever zullen komen, zulks vermeerderd met het recht van opdrachtnemer om de werkelijk geleden schade te vorderen.
4. Bij niet tijdige betaling door opdrachtgever heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor geleden of te lijden schade van opdrachtgever die op enigerlei wijze is veroorzaakt als gevolg van de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende schade.
5. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsaneringsregeling, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer onmiddellijk en direct opeisbaar.

Artikel 8 Opschorting en ontbinding
1. Indien opdrachtgever in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is opdrachtnemer, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.

 1. Voorts is de opdrachtnemer gerechtigd, zonder daarmee tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
 2. de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de deze partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  b. de opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  c. de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd;
  d. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de opdrachtgever wordt overgenomen;
  e. de opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt;
  f. buiten toedoen van de opdrachtnemer op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel indien de opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
 3. Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens de opdrachtnemer nog niet is uitgevoerd.
  4. Bedragen die de opdrachtnemer vóór de ontbinding aan de opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen de opdrachtnemer reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
  5. Indien de opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is de opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is de opdrachtnemer eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien opdrachtgever heeft afgeweken van diens verplichtingen als genoemd in artikel 4 van de onderhavige voorwaarden, dan wel anderszins in verzuim is en hierdoor schade is ontstaan.
3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van de door de opdrachtnemer ingeschakelde derden of voor tekortkomingen in van derden ontvangen informatie. 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 10 Vrijwaring
1. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden en de door de opdrachtnemer in verband daarmee te maken kosten, indien die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. 

Artikel 11 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
2. Door de opdrachtgever aan de makelaar verstrekte (persoons)gegevens worden in overeenstemming met de wet, de toepasselijke gedragscode(s) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
3. De door opdrachtnemer verzamelde en verwerkte (persoons)gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van een tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomst of indien opdrachtnemer volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is om vertrouwelijke informatie aan een derde (instantie) te verstrekken en zich daarbij niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, in welk geval opdrachtnemer niet verplicht is tot schadevergoeding of schadeloosstelling jegens de opdrachtgever.

Artikel 12 Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.